امکانات

*سرمحيط باني لاشتر واقغ در شمال غرب منطقه و مشرف به جاده اصفهان – شهرضا

*پاسگاه و مركز آموزش بازديدكنندگان لاگورمجهز به امكانات اقامتي ويك دستگاه دوربين بوردبلند سداد واقع در جنوب منطقه

*پاسگاه محيط باني محمد آباد در شرق منطقه و در مجاورت شهر محمد آباد

*پست هاي ديده باني چشمه توتي ،قارنه ،كلاه بزرگ مورداستفاده در گشت هاي شبانه

*پنج دستگاه خودرو كمك دار

*هفت دستگاه موتور سيكلتمنبع:
کویرها و بیابان های ایران/irandeserts.com