آب و هوا

پارك ملي كلاه قاضي داراي آب وهواي خشك، سرد و شرايط اقليمي بياباني است و در حد فاصل مناطق كويري كوهستاني و در رديف مناطق استپي نيمه بياباني طبقه بندي مي‌شود . حداقل دماي مطلق ساليانه در طول دورة ۲۵ ساله ۱۱.۵- درجه سانتيگراد و حداكثر دماي مطلق ساليانه در همين دوره ۴۱.۵ درجه سانتيگراد ثبت شده است. همچنين ميانگين بارندگي ساليانه در حدود ۱۱۸.۷ ميليمتر مي‌باشد.


منبع:
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان /isfahan-doe.ir